0905 033 516 Po - Pia: 10:00 - 16:00 Čo je iStánok?

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Nový čas, a.s.pre kúpne zmluvy uzavreté formou elektronického obchodu

 Čl.1: Základné ustanovenia


Čl.2: Popis tovaru a cena


Čl.3: Objednanie tovaru


Čl.4: Dodacie podmienky


Čl.5: Spôsob platby


Čl.6: Potvrdenie objednávky 


Čl.7: Záručné podmienky a reklamácie – zodpovednosť za škodu


Čl.8: Kúpna zmluva a odstúpenie od kúpnej zmluvy


Čl.9: Stornovanie objednávky 


Čl.10: Viazanosť ponúk


Čl.11: Práva a povinnosti súvisiace s kúpnou zmluvou 


Čl.12: Prechod vlastníckeho práva k tovaru


Čl.13: Spracovanie osobných údajov

 

Čl.1
Základné ustanovenia


Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ako aj zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), konkrétne upravujúcimi jednotlivé úkony pri ich uzatváraní a plnení. Dodávateľom je obchodná spoločnosť Nový čas, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09, IČO: 51249979, IČ DPH SK2120651665, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.6692/B. 

 

Dodávateľ ponúka zákazníkovi tovary v rozmedzí aplikácie, ktorá je na internetovej adrese www.istanok.sk (ďalej iba elektronický obchod). Vedúcim oddelenia elektronického obchodu je Gabriela Eliášová, kontaktná e-mailová adresa: gabriela.eliasova@ringier.sk. Vymedzený čas pre komunikáciu so zákazníkmi: Pondelok – Piatok, v čase 10.00 – 16.00 hod. V prípade písomnej požiadavky zákazníka zabezpečí dodávateľ odpoveď do troch pracovných dní. Oddelenie e-shop (elektronický obchod) pôsobí v rámci sídla dodávateľa.  Dodávateľ za účelom prijímania platieb z elektronického predaja zriadil osobitný bankový účet, IBAN: SK93 1100 0000 0029 4804 7662. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť dodávateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom na Prievozskej 32, 827 99 Bratislava, webová stránka: www.soi.sk

Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Elektronickým odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto úkonom vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a ich znenie je pre neho jasné a zrozumiteľné. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

(späť)
                                                  
Čl.2
Popis tovaru a cena


Popis tovaru je uvedený v katalógu elektronického obchodu a vychádza z verejne prístupných zdrojov a zo zdrojov, ktoré boli poskytnuté dodávateľovi subjektmi disponujúcimi oprávnením k veľkoobchodnej distribúcii tovaru, výrobcami, alebo subjektmi disponujúcimi právami duševného vlastníctva, viažucimi sa k tovaru. 

Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z verejne prístupných zdrojov.Dodávateľ zobrazuje tovary prostredníctvom ilustračnej fotografie. K fotografii pripája texts podstatnými údajmi o tovare, vyplývajúcimi z povahy tovaru a informáciu o cene tovaru. Ku každému tovaru uvedie ako základnú informáciu značku tovaru. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena zahŕňa náklady na doručenie objednaných titulov do miesta určenia. V prípade akciového tovaru však môže dodávateľ do ceny zahrnúť aj náklady na doručenie objednaného tovaru alebo darčeka.
Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých tovarov, ak :

  • došlo k chybnému uvedeniu ceny, alebo,
  • došlo k vypredaniu tovaru a ten istý tovar nie je možné dodať za pôvodných obchodných podmienok, ktoré boli dojednané so subdodávateľom, alebo
  • zvýšili sa výrobné náklady na tovar, prípadne iné náklady ako cena za využitie autorských práv, resp. iných práv duševného vlastníctva. 

Pokiaľ nastane niektorá zo skutočností uvedená v predchádzajúcej vete, dodávateľ  bude zákazníka informovať pred potvrdením jeho objednávky. Zákazník môže objednávku upravenú z uvedených dôvodov bez penalizácie zrušiť.

späť)

Čl.3
Objednanie tovaru


Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom podľa menu položiek aplikácie, vytvorených k usmerneniu zákazníka pri realizácii nákupu, tak, aby došlo k premiestneniu tovaru do nákupného košíka. Objednávku zadáva zákazník elektronickou cestou v rozmedzí aplikácie zriadenej ako internetový obchod. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP dodávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej medzi dodávateľom a zákazníkom. 

Zaslaná objednávka je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v objednávkovom formuláre.
Objednávky vybavuje predávajúci priebežne tak, ako prichádzajú. Pokiaľ si zákazník zároveň objedná tovar s rozdielnym termínom doručenia, k dodaniu tovaru dôjde v lehote  stanovenej pri tovare s dlhším termínom doručenia. Okrem vyššie uvedeného spôsobu objednania tovaru má zákazník možnosť objednať tovar aj spôsobom odoslania objednávky z vlastnej e-mailovej adresy na e-mailovú adresu dodávateľa sc@ringier.sk. V objednávke musí uviesť presný názov tovaru, napríklad pri printovom predplatnom titul, počet objednaných kusov, v prípade špeciálnej akcie jej názov, adresu pre doručovanie printového predplatného a svoju fakturačnú adresu a telefónne číslo. (späť)
 
Čl.4
Dodacie podmienky


Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi od najbližšieho čísla titulu, ktoré vychádza od emailového potvrdenia objednávky. Pri platbe bankovým prevodom najneskôr do 30 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.     Pri akciovej ponuke dodávateľ expeduje darček zákazníkovi po zaregistrovaní jeho platby za predplatné na účet dodávateľa. V prípade limitovanej akciovej ponuky bude darčekom odmenený ten zákazník, ktorý uhradil platbu na účet dodávateľa ako prvý. V prípade špecifických požiadaviek na tovar zo strany zákazníka, ktorý nie je uvedený v katalógu elektronického obchodu, a takýto tovar je dodávateľ schopný pre zákazníka zabezpečiť (predplatné do zahraničia), dodávateľ si dohodne so zákazníkom osobitnú cenu a termín dodania tovaru. 

 

Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré ovplyvnia štandardnú lehotu dodania tovaru, dodávateľ bezodkladne oznámi takúto skutočnosť zákazníkovi a prikročí k dojednaniu dohody o predĺžení lehoty dodania tovaru. Snahou dodávateľa je dodávať tovar v čo najkratších termínoch, to znamená v čase kratšom, akým je štandardná lehota dodania tovaru. Nakoľko je samotná dodávka tovaru ovplyvnená dostupnosťou tovaru a prevádzkovými možnosťami dodávateľa, stanovenie presnej lehoty dodania určitého tovaru nie je možné. Dodávateľ zabezpečuje dodávanie predplatného prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. a Mediaprint Kapa na základe periodicity jednotlivých výtlačkov. V prípade nepravidelného doručovania predplatného, jeho reklamácie alebo zmeny dodacej adresy, môže zákazník kontaktovať linku pre distribúciu časopisov na telefónnom čísle: +421 905 033 516 alebo na emailovej adrese sc@ringier.sk (späť)
 
Čl.5
Spôsob platby


Zákazníkom sa ponúka niekoľko možností platby za tovar. Prostredníctvom online platby – kartou môžete vašu objednávku uhradiť okamžite po jej vytvorení.
Pri online platbe, platbe prevodom a platbe bankovou zloženkou prevezme zákazník printové predplatné podľa periodicity titulu a tento tovar preberá po celú dĺžku trvania predplatného bez ďalšieho platenia za prepravu.

Dodávateľ  prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy zaisťuje pre prevádzkovateľa spoločnosť MobilBonus sro (ďalej len "MB"), sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830. MB poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže zákazník smerovať priamo na MB prostredníctvom telefonickej linky +420 777717535 (po-pia 08 - 16h) alebo pomocou emailovej podpory na adrese help@mobilbonus.cz, či písomne na adresu sídla. Užívateľ sa môže obrátiť aj priamo na poskytovateľa a jeho technickú podporu.(späť)

 

Čl.6
Potvrdenie objednávky

 
K potvrdeniu objednávky dodávateľom dôjde bezodkladne po overí disponibility tovaru a ceny tovaru, prostredníctvom zaslania emailovej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“. V potvrdení objednávky dodávateľ uvedie identifikačné údaje dodávateľa, identifikačné údaje zákazníka, jedinečné identifikačné číslo objednávky, dátum a čas uskutočnenia objednávky, názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru, spôsob dopravy a platby, ktoré si zákazník vybral, v prípade akciovej ponuky tiež miesto doručenia darčeka, celkovú cenu objednávky vystavenú zákazníkovi, ako aj informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k odoslaniu. Dodávateľ na základe dohody so zákazníkom môže upraviť dodaciu lehotu, v dôsledku čoho môže dodacia lehota predĺžiť nad stanovenú maximálnu dobu 30 kalendárnych dní.

Okrem údajov uvedených v bode 1 tohto článku vo formulári „Potvrdenie objednávky“ budú tiež uvedené údaje ako fakturačná adresa, e-mailová adresa zákazníka a adresa dodania tovaru. 

Pri objednávateľovi, ktorým je právnická osoba – podnikateľ, formulár „Potvrdenie objednávky“ bude okrem predchádzajúcich údajov uvedených v bodoch 1 a 2 obsahovať aj IČO, DIČ a IČ DPH, pokiaľ pôjde o platcu DPH. (späť)

       
Čl.7
Záručné podmienky a reklamácie – zodpovednosť za škodu

 

Záručné podmienky sa týkajú výhradne predaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za tie vady tovaru, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§619 ods.1 Občianskeho zákonníka).

Záručné podmienky sa nevzťahujú na darčekový predmet, ktorý môže zákazník obdržať v súvislosti s predplatným v prípade akciovej ponuky, prípadne za iných podmienok skoncipovaných dodávateľom. Rovnako sa záručné podmienky nevzťahujú na výhru, ktorú môže zákazník vyhrať v súťaži na internetovom obchode istanok.sk. 

Pri uplatňovaní reklamácie dodávateľ odporúča reklamovať chybu (vadu) na dodanom tovare prostredníctvom zaslania oznámenia o chybe formou emailu. V oznámení musí zákazník uviesť údaje o zrealizovanom bankovom prevode, a to číslo variabilného symbolu, dátum zadania prevodného príkazu a číslo svojho bankového účtu. Adresy pre zasielanie oznámenia: sc@ringier.sk 

V prípade, že dôjde k nepravidelnému doručovaniu tovaru v rámci služby predplatného alebo k zmene dodacej adresy, dodávateľ odporúča kontaktovať linku pre distribúciu časopisov na telefónnom čísle: +421 905 033 516, +421 (0)2 58 227 871 alebo na emailovej adrese: sc@ringier.sk 

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nedôjde pri niektorom tovare k uvedeniu dlhšej záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Dodávateľ rozhoduje o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí reklamačnej lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky. Súčasne bude zákazníkovi mu bude doručený reklamačný protokol prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštovou zásielkou. Reklamačné oddelenie je zriadené v rámci oddelenia e-shop. Kontaktné údaje pre reklamácie sú email: sc@ringier.sk, tel. +421 905 033 516, k dispozícií pondelok až piatok od 10.00 – do 16.00 hod. (späť)
 
Čl. 8
Kúpna zmluva a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne potvrdením objednávky.
Zákazníkovi vzniká oprávnenie na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených v § 12 ods.1 zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia kúpnej zmluvy, ak dodávateľ poskytol zákazníkovi informácie v rozsahu uvedenom v čl.2. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v uvedenej lehote prostredníctvom zaslania písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy cez poskytovateľa poštových služieb na poštovú adresu dodávateľa alebo jeho osobným doručením dodávateľovi.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať identifikáciu zákazníka, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu, názov tovaru, objednané množstvo, číslo objednávky a číslo účtu zákazníka.

V prípade predaja novín a časopisov, zákazník pri odstúpení od zmluvy nezasiela naspäť už doručené čísla jednotlivých titulov. Distribučné oddelenie po zrušení predplatného vráti zákazníkovi peniaze za nevyčerpanú časť ceny predplatného. Písomné zrušenie predplatného pri predaji novín a časopisov sa považuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy. Email alebo klasická listová správa vo veci zrušenia predplatného musí obsahovať údaj o zákazníkovi (vrátane kontaktných údajov), označenie tlačového, resp. elektronického titulu a číslo účtu zákazníka.

Pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy periodická tlač zákazník nie je viazaný lehotou na odstúpenie od zmluvy 
Adresa k zaslaniu oznámenia o zrušení predplatného: E-mailová adresa: sc@ringier.sk
Poštová adresa: Distribučné oddelenie, Nový čas, a.s.; Prievozská 14, 821  09 Bratislava

V prípade, že dôjde na strane dodávateľa k nedodaniu predplateného titulu, a to z dôvodu preukázateľného zavinenia na strane dodávateľa predplatného, prikročí dodávateľ predplatného k nahradeniu predplatného vo forme recenzného výtlačku za zameškané predplatné. V špecifických prípadoch dôjde k predĺženiu predplatného o trvanie zameškaného predplatného.

(späť)
 
Čl.9
Stornovanie objednávky 


Zákazník je oprávnený odstúpiť od potvrdenia objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru, formou e-mailovej správy alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak zákazník za tovar vopred zaplatil, dodávateľ mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.  Dodávateľ odporúča pri stornovaní objednávky formou e-mailovej správy overiť si jej prijatie telefonicky na t.č.: +421 905 033 516, a to počas pracovných dní v čase 10.00 – 16.00 hod.

 
Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v uvedenej cene, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom. V prípade úhrady kúpnej ceny budú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky do 15 dní prevodom na ním určený účet pokiaľ sa zákazník s dodávateľom nedohodne inak. (späť)
                                                                          
Čl.10
Viazanosť ponúk


Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od elektronického potvrdenia objednávky cez menu položku s označením „Potvrdenie objednávky“, až do uplynutia lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom. (späť)


               
Čl.11
Práva a povinnosti súvisiace s kúpnou zmluvou

 
Dodávateľ je povinný tovar zákazníkovi odovzdať po uhradení ceny dodávateľovi. Uhradenie objednávky je možné prostredníctvom online platby, prevodom alebo bankovou zloženkou. Dodávateľ je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak zákazník nezaplatí kúpnu cenu. 
Ak má dodávateľ tovar odoslať na miesto určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný prvý výtlačok predplatného na prepravu.
Dodávateľ je povinný predávať tovar v bežnej kvalite, t.j. tovar vyhotovený podľa príslušných záväzných štátnych a európskych noriem, tovar predáva za uvedenú cenu a túto správne účtovať.
V rámci možností elektronického obchodu a sním súvisiaceho zásielkového predaja sa dodávateľ zaväzuje predviesť tovar formou ilustračnej fotografie s pripojením popisu tovaru a ceny za tovar.
Dodávateľ sa nezaväzuje zabaliť tovar, predplatné titulu, do prepravného obalu. Avšak zodpovedá za také doručenie, ktoré zamedzuje poškodeniu a znehodnoteniu počas prepravy.
Faktúra k objednávke predplatného je pri fyzickej osobe dodávaná na vyžiadanie, v prípade právnickej osoby sa tak deje automaticky pri každej objednávke. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriérska služba) alebo za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou zo strany zákazníka. V prípade, že máte problém s doručovaním predplatného na miesto určenia, je potrebné, aby ste kontaktovali distribučné oddelenie: Distribučné oddelenie, Nový čas, a.s.; Prievozská 14, 821  09 Bratislava, prípadne mailom na emailovú adresu sc@ringier.sk, alebo telefonicky na t.č.: +421 905 033 516, a to počas pracovných dní v čase 10.00 – 16.00 hod.
Dodávateľ nezodpovedá za nedodanie tovaru, prípadne časti tovaru v prípade že nedodanie tovaru dodávateľovi od tretej strany bolo spôsobené okolnosťami, na ktoré nemá dodávateľ vplyv. V takomto prípade bezodkladne po vzniku uvedenej skutočnosti pristúpi k stornovaniu objednávky. Na úkon stornovania objednávky sa primerane použije ustanovenie čl.9.  (späť)


  
Čl.12
Prechod vlastníckeho práva k tovaru

 

Vzhľadom k zásielkovej forme predaja nadobúda zákazník vlastnícke právo k tovaru od momentu, kedy bol tovar prevzatý kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
Dodávateľ upozorňuje zákazníkov, t.j. podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o kúpu tovaru so zámerom jeho ďalšieho predaja (maloobchodná, resp. veľkoobchodná činnosť), že tieto obchodné podmienky sa vzťahujú len na spotrebiteľský nákup. V prípade záujmu o uzavretie kúpnej zmluvy na nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja musí záujemca kontaktovať dodávateľa na emailovej adrese sc@ringier.sk.
Ak zákazník nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má dodávateľ až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa. (späť)


  

Čl.13
Spracovanie osobných údajov


Zákazník poskytuje dodávateľovi služiebistánok dobrovoľne svoje osobné údaje podľa NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sazrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len„nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), zaúčelom uzatvorenia kúpnej zmluvymedzi zákazníkom a dodávateľom prostredníctvom internetového obchoduv e-shopeprevádzkovanom dodávateľom v aplikácii, ktorá je na internetovej stránke www.istanok.sk. Dodávateľ je vo vzťahu k osobným údajom poskytnutých zákazníkom prevádzkovateľom v zmysle osobitných predpisov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údajezákazníka na účely plnenia záväzkov z kúpnej zmluvy, t.j. pri spracovaní objednávky, potvrdenia o prijatí objednávky, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavením jeho objednávky a doručenia objednaného tovarupodľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné tiež k uskutočneniu potrebných účtovných operácií súvisiacich s kúpou tovaru, k vyhotoveniu daňového dokladu, k identifikácii platby zákazníka cez bankový prevod, ako aj pre účely prípadného reklamačného konania.Neposkytnutie osobných údajov zákazníkompredstavuje prekážku uzatvorenia zmluvného vzťahu týkajúceho sa kúpy tovaru prostredníctvom www.istanok.sk.

 

Osobné údaje  bude Prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. S ďalšími zásadami spracúvania osobných údajov sa zákazník môže oboznámiť v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

S ďalšími zásadami spracúvania osobných údajov používateľov našich digitálnych služieb sa zákazník môže oboznámiť v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ informuje zákazníka, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. oelektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len„Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, sozasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii, naúčely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail, alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamnýcharakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobnéúdaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže zákazník kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu sc@ringier.sk  alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovejsprávy.


Pokiaľ si zákazník neželá viac využívať službu istanok a želá si zrušiť registráciu, môže kontaktovať dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese sc@ringier.sk.sk alebo písomne formou poštovej zásielky , ktorú je potrebné doručiť na poštovú adresu dodávateľa. Po prijatí požiadavky zákazníka dodávateľ bezodkladne registráciu zákazníka deaktivuje.


Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 
TatraPay Discover Meastro MasterCard Visa Visa Electron